• image
Previous Next
Home Aktualności Regulamin Wakacyjnej Ligi Tenisa Ziemnego

Regulamin Wakacyjnej Ligi Tenisa Ziemnego

 

 

REGULAMIN WAKACYJNEJ LIGI TENISA ZIEMNEGO

DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM, LICEUM ORAZ KOBIET 16+.

1.      W lidze tenisa ziemnego mogą brać udział chłopcy i dziewczęta szkoły podstawowej
 i gimnazjum, kobiety 16+ oraz chłopcy 16-20 lat.

2.      Nagrody przewidziane są dla wszystkich zawodników.

3.   Przed przystąpieniem do rozgrywek każdy uczestnik poniżej 18 roku życia przedstawia podpisaną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego do wzięcia udziału w zajęciach sportowych oraz o braku przeciwskazań zdrowotnych.

4.   Zdeklarowanie się do wzięcia udziału w lidze zobowiązuje do każdorazowej obecności podczas rozgrywanych spotkań. Nieobecność bez wcześniejszego zgłoszenia rozstrzygana będzie jako walkower

5.      Spotkania rozgrywane będą na Orliku w Jazowsku w okresie lipiec-sierpień 2016 r.

W środę (szkoła podstawowa), czwartek (gimnazjum gr I),  piątek ( gimnazjum gr II), sobota (chłopcy 16-20 lat) oraz w każde wieczory kobiety 16+.

6.      W spotkaniach, wyznaczony jest 1 sędzia główny, jego decyzje są ostateczne.

7.      Sędzia może w każdym czasie, według swojego uznania, odroczyć spotkanie -
z powodu ciemności, stanu kortów lub warunków atmosferycznych. W każdym przypadku od­roczenia spotkania należy utrzymać uzyskany wynik i miejsca zawodników na korcie, chyba, że sędzia i zawodnicy jednomyślnie postanowią inaczej.

8.      Sędzia zapewnia sprzęt sportowy, tj. rakiety oraz piłeczki do gry.

9.      Każdy gracz zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego oraz wody do picia.

10.  Pole do gry w tenisa ziemnego ma kształt prostokąta o wymiarach 11,88 m na 8,23 m.

11.  Wybór strony kortu oraz prawo wyboru podania lub odbioru w pierwszej grze (gemie) zosta­je ustalone przez losowanie.

12. Spotkania rozgrywane będą systemem każdy z każdym w grupach (w zależności od ilości zgłoszonych zawodników). Wygrany mecz liczony jest za 3 pkt., przegrany za 1 pkt., natomiast walkower 0 pkt. Zwycięzcą zostaje osoba która uzyska największą ilość punktów we wszystkich spotkaniach.

13.  Zawodnik, który wygra dwa sety wygrywa cały mecz. Osoba, która pierwsza zdobędzie sześć gemów, wygrywa seta, z tym, że musi osią­gnąć nad przeciwnikiem przewagę przynajmniej dwóch gemów. Gdy jest to konieczne, set musi być rozgrywany do chwili uzyskania takiej przewagi przez jedną ze stron. Jeśli zgłosi się co najmniej 10 zawodników w danej kategorii zawodnicy rozgrywają tylko 1 seta.

14.  Po zakończeniu pierwszego gemu odbierający staje się podającym, natomiast podający-odbiera­jącym. Zmiana taka następuje po każdej kolejnej grze aż do zakończenia spotkania. Jeżeli zawod­nik wykona podanie poza ustaloną kolejnością, jego przeciwnik musi podawać niezwłocznie po stwierdzeniu pomyłki, jednak wynik uzyskany do tego momentu musi zostać zaliczony. Jeżeli do chwili stwierdzenia pomyłki został rozegrany cały gem, kolejność podania ma pozostać taka, jak ją zmieniono. Złe podanie, wykonane przed stwierdzeniem pomyłki nie liczy się.

15.  Jeżeli zawodnik wygra pierwszy punkt, wynik brzmi 15 (piętnaście) dla tego zawodnika, po wygraniu drugiego punktu wynik brzmi 30 (trzydzieści) dla tego zawodnika; po wygraniu trzeciego punktu wynik brzmi 40 (czterdzieści) dla tego zawodnika. Czwarty punkt wygrany przez zawodnika rozstrzyga grę na jego korzyść, z wyjątkiem sytuacji, jak niżej:

~ jeżeli obaj zawodnicy wygrali po trzy punkty wynik zwie się równowagą, a po następnym punkcie wygranym przez zawodnika - przewagą tego zawodnika;

~ jeżeli ten sam zawodnik wygra kolejny punkt, wygrywa grę; jeżeli natomiast punkt wygra jego przeciwnik, wynik ponownie zwie się równowagą, i tak dalej, do chwili, kiedy jeden z zawodników wygra dwa kolejne punkty bezpośrednio po stanie równym, rozstrzygając w ten sposób grę na swoją korzyść.

16.  Podanie musi być wykonane w następujący sposób: bezpośrednio przed wykonaniem ude­rzenia podający musi stać nieruchomo na obydwu stopach poza linią główną. Następnie wyrzuca piłkę ręką w dowolnym kierunku i zanim piłka zetknie się z ziemią, uderza ją rakietą. Podanie uważa się za wykonane w chwili zetknięcia się rakiety
z piłką.

17. W czasie wykonywania podania podający musi zajmować pozycję na przemian za prawą i lewą połową linii głównej, rozpoczynając z wybranej przez siebie strony.

18.  Podana piłka musi przelecieć nad siatką i zetknąć się z powierzchnią właściwego pola poda­nia, położonego po przekątnej od podającego lub z którąkolwiek z linii ograniczających to pole, zanim odbije ją odbierający.

19. Podający nie może wykonać uderzenia, dopóki odbierający nie jest przygotowany. Jeżeli odbierający usiłował odebrać podanie, musi zostać uznany za przygotowanego. Jeżeli nato­miast odbierający sygnalizował, że jest nieprzygotowany, a podanie zostało wykonane, nie może być ono uznane za złe, nawet jeżeli piłka nie trafiła we właściwe pole podania.   

20.  Zmiana stron kortu następuje po każdym nieparzystym gemie w secie.

21.  Zawodnik przegrywa punkt, jeżeli:

a)             nie uda mu się przed powtórnym zetknięciem się z ziemią piłki będącej w grze odbić jej w taki sposób, aby powróciła ponad siatką na stronę przeciwnika

b)             odbije piłkę będącą w grze w taki sposób, że trafi ona w ziemię, stałe urządzenie kortu lub inny przedmiot poza liniami ograniczającymi pole gry jego przeciwnika

c)             odbije piłkę przed jej zetknięciem się z ziemią i nie wykona dobrego uderzenia, nawet stojąc poza polem gry;

d)             odbijając piłkę, rozmyślnie przeniesie ją lub złapie rakieta, lub rozmyślnie dotknie ją rakietą więcej, niż jeden raz;

e)             piłka będąca w grze dotknie jego samego bądź czegokolwiek, co ma on na sobie lub trzyma, z wyjątkiem rakiety, trzymanej w jednej lub obydwu rękach;

f)              rzuci rakietę i trafi nią w piłkę.

22.  Jeżeli zawodnik popełni jakikolwiek czyn, który przeszkodzi jego przeciwnikowi
w wykona­niu dobrego uderzenia, wówczas, jeżeli było to działanie rozmyślne, przegrywa punkt, jeżeli natomiast niezamierzone - musi zostać zarządzone powtórzenie.

23.  Piłka, która upadnie na linię, uważana jest za trafiającą w kort lub tę jego część, którą linia ta ogranicza.

24.  Odbicie jest prawidłowe (dobre), jeżeli:

~piłka dotknie siatki, linki, paska lub taśmy, po czym przejdzie nad tym urządzeniem i zetknie się z ziemią w obrębie właściwego pola gry, z wyjątkiem serwisu.

25.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

26.  Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

27.  W przypadku wystąpienia sytuacji nie ujętej w regulaminie ostateczną decyzje na boisku podejmuje sędzia.

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.