• image
Previous Next
Home Aktualności KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO HALI - CENNA NAGRODA

KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO HALI - CENNA NAGRODA

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU ORAZ HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ŁĄCKU OGŁASZA KONKURS NA LOGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ŁĄCKO.

 Konkurs ma formę otwartą , skierowany jest do wszystkich osób fizycznych z uwzględnieniem uczniów wszystkich typów szkół.

Projekt konkursowy powinien nawiązywać charakterem do naszej Gminy, regionu, historii, itp. w powiązaniu ze sportem, rekreacją lub innymi formami aktywności ruchowej.

Logo konkursowe powinno:

 • przedstawiać tematykę konkursu,
 • być logotypem lub typowym znakiem graficznym, który bazuje na ilustracji.

Prace konkursowe należy przysyłać do dnia 07.05.2015 r. Adres składania prac:

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na ww. adres.

 

REGULAMIN

 I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest ZGK w Łącku oraz Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku.
 2. Współorganizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Łącku / Wójt Gminy Łącko.
 3. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie logo Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku, które będzie wykorzystywane jako symbol Hali umieszczany m.in. na jego materiałach promocyjnych, informacyjnych i wydawniczych.
 4. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana do tego celu. Końcową ocenę prac przewiduje się na 14.05.2015 r. Wyniki przedstawione zostaną na stronie internetowej Hali tj. www.hala.lacko.pl .

 II. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogąwziąćw nim udział wszystkie zainteresowane osoby.
 2. Każdy ma prawo złożyćmaksymalnie dwie prace konkursowe.
 3. Uczestnicy konkursu zobowiązani sądo podania organizatorowi swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu zameldowania/zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, koniecznych dla celów odebrania nagrody.
 4. Osoby niepełnoletnie, które będą nagradzane muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (dotyczy prac nagrodzonych lub wyróżnionych).
 5. Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z dopuszczeniem danego logo w oryginale do reprezentowania Hali, organizator zastrzega sobie możliwość ewentualnych korekt według własnych potrzeb.

III. Kryteria oceny:

- pomysłowość, nowatorstwo.

IV. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

 1. Projekt powinien być niepowtarzalny, oryginalny i nowoczesny.
 2. Prace należy wykonaćw wersji kolorowej.
 3. Projekt musi być wykonana samodzielnie, bez praw do jej treści przez osoby trzecie (zwycięzca podpisuje oświadczenie o samodzielności wykonania)

 V. Nagrody

 1. Nagroda dla najlepszej pracy: Za pierwsze miejsce przewiduje się nagrodę rzeczową o wartości min. 500 zł.
 2. Dla zwycięzcy Konkursu zapewniamy promocjęna stronie internetowej: www.hala.lacko.pl przez okres min. 1 miesiąca.
 3. 5 prac wyróżnionych będzie zamieszczonych na stronie www.hala.lacko.plprzez okres min. 1 miesiąca a autorzy otrzymają pamiątkowe nagrody.

VI. Prawo własności i prawo wykorzystania wybranego projektu

 1. Autor pracy nagrodzonej zobowiązany jestdo przeniesienia na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) do opracowanego przez siebie logo konkursowego oraz prawa własności egzemplarzy prac złożonych w ramach konkursu, jak równieżprzeniesienia na Organizatora uprawnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do pracy /loga/. W tym celu Autor pracy nagrodzonej zawrzez Organizatorem umowę, co będzie jednoznaczne z możliwościąwykorzystania przez Organizatora nagrodzonej pracy konkursowej dla potrzeb promocyjnych Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku, eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do:
  • wyłącznego używania i wykorzystania pracy konkursowej we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej;
  • utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej wszelkimi technikami graficznymi;

  • zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach elektronicznych;

  • publicznego wystawiania i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych;

  • nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity;

  • wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem pracy konkursowej;

  • wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia pracy konkursowej w Internecie;

  • publicznego wystawiania pracy konkursowej, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zlecenia Autorowi pracy nagrodzonej ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jego zakończenia bez podania przyczyny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydujące zdanie posiada Organizator konkursu lub stosuje sięodpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.